Terms and Conditions Cura-Hosting.com

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Cura-Hosting.com ter zake van Diensten en maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst tussen Cura-Hosting.com en Klant. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Klant die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Cura-Hosting.com alleen bindend indien en voor zover deze door Cura-Hosting.com uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Definities van gebruikte termen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Cura-Hosting.com: het bedrijf Cura-Hosting.com, gevestigd te Curacao (Willemstad) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 14119115 NL.

Cura-Hosting.com Website: de website van Cura-Hosting.com, bereikbaar via het domein  https://www.cura-hosting.com.

Abonnement: de Overeenkomst waarbij één of meer der partijen zich verbindt om gedurende een zekere tijdsperiode continu of steeds opnieuw prestaties te verrichten (bijv. een hostingcontract van 12 maanden).

Account: het toegangsrecht tot een gebruikersinterface waarmee Klant (bepaalde aspecten van) de Diensten kan beheren en configureren, alsmede de configuratie(s) en de voor Klant opgeslagen bestanden zelf.

Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Cura-Hosting.com een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met Cura-Hosting.com daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegen-woordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

Diensten: de producten en/of diensten die Cura-Hosting.com aan Klant zal leveren krachtens een Overeenkomst.

Materialen: alle werken, zoals websites en (web)applicaties, software, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en (al dan niet gecodeerde) bestanden of gegevensdragers waarop de Materialen zich bevinden.

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Cura-Hosting.com en Klant op grond waarvan Cura-Hosting.com Diensten levert aan Klant.

Schriftelijk: naast papieren geschriften ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.

Toepassingen Met Verhoogd Risico: toepassingen waarbij een fout in de Diensten kan leiden tot dood of ernstig letsel, ernstige milieuschade of verlies van (persoons)gegevens met zeer hoge gevolgschade. Voorbeelden van Toepassingen met verhoogd risico zijn: vervoerssystemen waarbij een fout tot gevolg kan hebben dat treinen ontsporen of vliegtuigen verongelukken; medische systemen waarbij een fout tot gevolg kan hebben dat een patiënt geen of een verkeerde behandeling kan krijgen; systemen waar een substantieel deel van de bevolking afhankelijk van is voor de toebedeling van cruciale overheidsdiensten, zoals DigiD; systemen waarin (veel) medische gegevens of andere bijzondere gegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, of anderszins zeer gevoelige gegevens zijn opgeslagen.

Artikel 2. Contractsluiting

 • 2.1 Klant kan de Diensten direct vanaf de Cura-Hosting.com Website aanvragen. De Overeenkomst ontstaat op het moment van verzending van de (al dan niet automatisch gegenereerde) e-mail van Cura-Hosting.com met daarin de bevestiging en acceptatie van de aanvraag. Klant kan tevens vrijblijvend een offerte aanvragen. De Overeenkomst ontstaat op het moment van ontvangst van akkoord op de offerte, mits dit plaatsvindt voor de in de offerte genoemde einddatum.
 • 2.2 Indien Klant een consument is, heeft Klant gedurende een termijn van zeven werkdagen vanaf het moment waarop de bestelling is gedaan om de Overeenkomst Schriftelijk en kosteloos te ontbinden.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

 • 3.1 Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Cura-Hosting.com deze naar beste kunnen en onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap nakomen.
 • 3.2 Cura-Hosting.com zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van Diensten en daarbij behorende systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Klant hiermee opgeslagen gegevens te realiseren. Cura-Hosting.com biedt echter geen garanties over kwaliteit of beschikbaarheid.
 • 3.3 Door Cura-Hosting.com opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking.
 • 3.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Cura-Hosting.com het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn alleen voor rekening van Klant als dat vooraf Schriftelijk overeengekomen is. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten.
 • 3.5 Indien zulks is overeengekomen, zal Cura-Hosting.com Klant toegang tot een Account verschaffen. Het Account zal toegankelijk zijn door een wachtwoord en gebruikersnaam in te voeren. Iedere actie die middels het Account van Klant of een door Klant aangemaakt Account plaatsvindt, wordt geacht onder verantwoordelijkheid en risico van Klant te zijn geschied. Indien Klant vermoedt of redelijkerwijs behoort te vermoeden of te weten dat misbruik van een Account plaatsvindt, dient Klant dit zo spoedig mogelijk aan Cura-Hosting.com te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
 • 3.6 Cura-Hosting.com zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van klantenondersteuning op afstand per telefoon en e-mail, tijdens reguliere kantooruren.
 • 3.7 Alle wijzigingen in de Overeenkomst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

Artikel 4. Verplichtingen van Klant

 • 4.1 Klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Klant er zorg voor dat alle gegevens waarvan Cura-Hosting.com aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Cura-Hosting.com worden verstrekt. De termijn waarbinnen Cura-Hosting.com de Overeenkomst dient uit te voeren, vangt niet eerder aan dan nadat alle gevraagde en benodigde gegevens door Cura-Hosting.com zijn ontvangen.
 • 4.2 Indien Klant weet of kan vermoeden dat Cura-Hosting.com bepaalde (extra) maatregelen zal moeten treffen om aan diens verplichtingen te kunnen voldoen, zal Klant Cura-Hosting.com daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Deze verplichting geldt bijvoorbeeld als Klant weet of behoort te voorzien dat er een buitengewone piek in belasting van de systemen van Cura-Hosting.com zal ontstaan, die in enige waarschijnlijkheid onbeschikbaarheid van de Diensten zou kunnen veroorzaken. Dit geldt temeer indien Klant weet dat er ook Diensten aan anderen worden geleverd via dezelfde systemen als die Cura-Hosting.com gebruikt om Diensten aan Klant te leveren. Cura-Hosting.com zal er na waarschuwing alles aan doen om onbeschikbaarheid van de Diensten te voorkomen. Tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kunnen alle redelijke extra kosten die daarbij worden gemaakt, in rekening worden gebracht aan Klant.
 • 4.3 Klant mag de Diensten in geen geval gebruiken voor Toepassingen met Verhoogd Risico.
 • 4.4 Indien Klant voor het specifieke gebruik dat hij aan de Diensten geeft of beoogt te geven enige vergunning of andere toestemming van overheidsinstanties of derden nodig heeft, dient Klant zelf zorg te dragen voor het verkrijgen daarvan. Klant garandeert ten opzichte van Cura-Hosting.com dat hij alle vergunningen en/of toestemmingen bezit die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Diensten door Klant.

Artikel 5. Gedragsregels en notice/takedown

 • 5.1 Het is Klant verboden om met gebruikmaking van de Diensten de Nederlandse of andere op Klant of Cura-Hosting.com van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.
 • 5.2 Het is (of dit nu legaal is of niet) door Cura-Hosting.com verboden om met gebruikmaking van de Diensten Materialen aan te bieden of te verspreiden die:
  • onmiskenbaar primair bedoeld zijn om anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals websites met (uitsluitend of voornamelijk) hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
  • onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
  • kinderpornografie of bestialiteitspornografie bevatten of er kennelijk op zijn gericht om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden;
  • een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
  • hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;
  • ongevraagde commerciële (SPAM), charitatieve of ideële communicatie bevat;
  • kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat;
  • Crypto mining services.
 • 5.3 Het verspreiden van pornografische Materialen middels de Diensten is alleen toegestaan voor zover dit in het aanbod uitdrukkelijk als toegestaan is vermeld.
  5.4 Klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van Cura-Hosting.com of overige klanten. Het is Klant verboden processen of programma’s, al dan niet via de systemen van Cura-Hosting.com, op te starten waarvan Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Cura-Hosting.com, haar klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
  5.5 Indien naar het oordeel van Cura-Hosting.com hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Cura-Hosting.com of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, denial-of- service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Cura-Hosting.com gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Cura-Hosting.com mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Klant, indien Opdrachtgever een verwijt kan worden gemaakt omtrent de oorzaak.
 • 5.6 Wanneer Cura-Hosting.com een klacht ontvangt over overtreding van dit artikel door Klant, of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal Cura-Hosting.com Klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding. Klant zal zo spoedig mogelijk een reactie geven, waarna Cura-Hosting.com zal besluiten hoe te handelen.
 • 5.7 Indien Cura-Hosting.com van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij de toegang tot het betreffende Materiaal blokkeren, echter zonder dit Materiaal definitief te verwijderen (tenzij dit technisch onmogelijk blijkt, in welk geval Cura-Hosting.com een backup zal maken). Cura-Hosting.com zal zich inspannen om daarbij geen overige Materialen te raken. Cura-Hosting.com zal Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van genomen maatregelen.
 • 5.8 Cura-Hosting.com is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Cura-Hosting.com gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Klant af te geven aan een derde die klaagt dat Klant inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
 • 5.9 Hoewel Cura-Hosting.com ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Klant, is Cura-Hosting.com nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.
 • 5.10 Het is Klant toegestaan om de Diensten door te leveren (te “resellen”), echter uitsluitend in combinatie met of als onderdeel van de eigen producten of diensten van Klant en zonder de naam van Cura-Hosting.com als toeleverancier of onderaannemer kenbaar te maken. Klant dient Cura-Hosting.com te vrijwaren van alle claims door zijn afnemers. Cura-Hosting.com mag ook bij overtredingen van deze algemene voorwaarden door die afnemers onverkort optreden.

Artikel 6. Aanvraag van domeinnamen

 • 6.1 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland bij .nl-domeinnamen. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Cura-Hosting.com vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 • 6.2 Klant kan uitsluitend uit de bevestiging van Cura-Hosting.com, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 • 6.3 Klant vrijwaart en houdt Cura-Hosting.com schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Klant. Cura-Hosting.com is niet aansprakelijk voor het verliezen door Klant van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Klant.
 • 6.4 Klant dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. Cura-Hosting.com zal naar deze regels verwijzen tijdens de registratieprocedure.
 • 6.5 Cura-Hosting.com heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Klant aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Klant in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
 • 6.6 In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Klant is Cura-Hosting.com gerechtigd een domeinnaam van Klant op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

Artikel 7. Opslag- en datalimieten

 • 7.1 Cura-Hosting.com kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Klant mag of feitelijk kan gebruiken in het kader van de Diensten.
 • 7.2 Mocht Klant de geldende limieten overschrijden, dan kan Cura-Hosting.com na verzending van ten minste één waarschuwingsbericht aan Klant betreffende de overschrijding, het Abonnement van Klant eenzijdig omzetten naar een Abonnement waar de opslag en dataverkeer wel binnen past.
 • 7.3 Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is overschreden.

Artikel 8. Rechten van intellectueel eigendom

 • 8.1 Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de Overeenkomst door Cura-Hosting.com ontwikkelde of ter beschikking gestelde Materialen berusten uitsluitend bij Cura-Hosting.com of diens licentiegevers.
 • 8.2 Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins Schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal Klant deze Materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. Voornoemde lijdt uitzondering indien onmiskenbaar per abuis is nagelaten aan Klant zo’n recht op uitdrukkelijke wijze te verstrekken. Afgifte van broncode van Materialen is echter te allen tijde alleen verplicht indien expliciet overeengekomen.
 • 8.3 Tenzij indien en voor zover Schriftelijk anders is overeengekomen, is het Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit deze Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.
 • 8.4 Het is Cura-Hosting.com toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van diens Materialen. Indien Cura-Hosting.com door middel van technische bescherming deze Materialen heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken, behalve indien en voor zover de wet dwingend het tegendeel bepaald.

Artikel 9. Prijzen

 • 9.1 Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Cura-Hosting.com genoemde prijzen exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 • 9.2 Indien een prijs is gebaseerd op door Klant verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft Cura-Hosting.com het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
 • 9.3 Indien de Overeenkomst een Abonnement betreft, is Cura-Hosting.com gerechtigd de gehanteerde tarieven eenmaal per jaar te wijzigen.
 • 9.4 Voor prijswijziging gelden dezelfde voorwaarden en procedures als voor wijziging van de Diensten en van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden

 • 10.1 Cura-Hosting.com zal de door Klant verschuldigde bedragen aan Klant factureren. Cura-Hosting.com mag daarbij elektronische facturen uitreiken. Cura-Hosting.com heeft het recht om periodiek verschuldigde bedragen voorafgaand aan de levering van de Diensten in rekening te brengen.
 • 10.2 De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na factuurdatum, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 10.3 Indien Klant na 14 dagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.
 • 10.4 Indien Klant in verzuim is, heeft dat de volgende consequenties:
  • Over het openstaande bedrag is de wettelijke rente verschuldigd, of 2% per maand als dat hoger is;
  • Klant is, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus;
  • de voor Klant gehoste websites en andere Materialen mogen zonder nadere waarschuwing ontoegankelijk worden gemaakt totdat de openstaande bedragen, rente en dergelijke zijn voldaan.
 • 10.5 Tenzij Klant een consument is, is beroep door Klant op opschorting, verrekening of aftrek niet toegestaan.
 • 10.6 In geval Klant enige verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, is Cura-Hosting.com zonder enige ingebrekestelling gerechtigd naast opschorting van Diensten geleverde goederen terug te nemen, onverminderd het recht van Cura-Hosting.com op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 • 11.1 Cura-Hosting.com is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk behoudens in de gevallen hieronder genoemd, en ten hoogste tot de daarbij vermelde limieten.
 • 11.2 De totale aansprakelijkheid van Cura-Hosting.com voor schade geleden door Klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Cura-Hosting.com van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Klant overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Cura-Hosting.com, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) die Klant onder de Overeenkomst verschuldigd zal raken, of, indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan zes (6) maanden, een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Klant in de laatste zes (6) maanden heeft betaald. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan tienduizend (10.000) euro (exclusief BTW).
 • 11.3 Cura-Hosting.com is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • 11.4 De aansprakelijkheid van Cura-Hosting.com wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Cura-Hosting.com onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Cura-Hosting.com ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Cura-Hosting.com in staat is adequaat te reageren. De ingebrekestelling dient binnen 30 dagen na de ontdekking van de schade te zijn ontvangen door Cura-Hosting.com.
 • 11.5 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Cura-Hosting.com.
 • 11.6 Klant is jegens Cura-Hosting.com aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare fout of tekortkoming is ontstaan. Klant vrijwaart Cura-Hosting.com  tegen aanspraken betreffende het bij de gebruikmaking van de Diensten door of met toestemming van Klant niet naleven van de gedragsregels in artikel. Deze vrijwaring geldt ook ten aanzien van personen die weliswaar geen werknemers van Klant zijn, maar de Diensten desalniettemin onder de verantwoordelijkheid of met toestemming van Klant hebben gebruikt.

Artikel 12. Overmacht

 • 12.1 Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.
 • 12.2 Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan: storingen van publieke infrastructuur die normaliter voor Cura-Hosting.com beschikbaar is, en waar de levering van de Diensten van afhankelijk is, maar waarover Cura-Hosting.com geen feitelijke macht of contractuele nakomingsverbintenis kan uitoefenen, zoals de werking van de registers van IANA, RIPE of SIDN, en alle netwerken in het internet waar Cura-Hosting.com geen contract mee heeft gesloten; storingen in infrastructuur en/of Diensten van Cura-Hosting.com die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit, bijvoorbeeld (D)DOS-aanvallen of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen; tekortkomingen van leveranciers van Cura-Hosting.com, die Cura-Hosting.com niet kon voorzien en waar Cura-Hosting.com diens leverancier niet voor aansprakelijk kan stellen, bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leverancier (eveneens) sprake was van overmacht; overheidsmaatregelen; stakingen; oorlogen; terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.
 • 12.3 Indien een overmachtsituatie langer dan drie maanden duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst Schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 13. Geheimhouding

 • 13.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 • 13.2 Cura-Hosting.com zal geen kennis nemen van gegevens die Klant opslaat en/of verspreidt via de systemen van Cura-Hosting.com, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Cura-Hosting.com daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Cura-Hosting.com zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.
 • 13.3 De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 14. Duur en opzegging

 • 14.1 De duur van de Overeenkomst is die tijdsspanne die nodig is om de Diensten te leveren. Indien de Overeenkomst een Abonnement is, is deze aangegaan voor een termijn van een jaar.
 • 14.2 Indien een vaste looptijd voor het Abonnement is afgesproken, mag geen van de partijen de Overeenkomst eenzijdig beëindigen voordat de looptijd is verstreken, behalve als er een bijzondere opzeggingsgrond geldt, zoals hieronder nader is omschreven.
 • 14.3 Bij gebreke van tijdige opzegging wordt een Abonnement na het verstrijken van de eerste contract termijn omgezet naar een voor onbepaalde tijd. Hierbij kan op ieder moment met een opzegtermijn van één maand worden opgezegd.

Let op: Zakelijke bestelling/klanten vallen niet onder de wet van dam. De wet van dam is enkel van toepassing voor consumenten!

 • 14.4 Cura-Hosting.com mag de Overeenkomst per direct Schriftelijk opschorten of opzeggen indien ten minste één van de volgende bijzondere gronden van toepassing is:
  • Klant is in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting;
  • Het faillissement van Klant is aangevraagd;
  • Klant heeft surseance van betaling aangevraagd;
  • De activiteiten van Klant worden beëindigd of geliquideerd.
 • 14.5 Indien Cura-Hosting.com de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor de Diensten die zijn opgeschort.
 • 14.6 Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van Cura-Hosting.com op Klant onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaan making. In het geval van ontbinding door Klant mag Klant uitsluitend dat deel van de overeenkomst ontbinden dat nog niet door Cura-Hosting.com is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan Klant toerekenbaar is, heeft Cura-Hosting.com recht op vergoeding van de schade die daardoor direct en indirect ontstaat.

Artikel 15. Procedure na beëindiging

 • 15.1 Na beëindiging van de Overeenkomst, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding, mag Cura-Hosting.com het Account van Klant onmiddellijk opheffen en zal Cura-Hosting.com de voor Klant opgeslagen gegevens zo snel mogelijk wissen. Cura-Hosting.com is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.
 • 15.2 Het wissen van voor Klant opgeslagen gegevens gebeurt altijd zonder speciale voorzorgen om het wissen onomkeerbaar te maken. Dit betekent dat er bijvoorbeeld op ‘delete’ wordt gedrukt in een (standaard) besturingssysteem.

Artikel 16. Rangorde en wijziging voorwaarden

 • 16.1 Cura-Hosting.com behoudt zich het recht voor de Diensten en deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.
 • 16.2 Wijzigingen worden bekendgemaakt per e-mail aan Klant, of een ander kanaal waarvan Cura-Hosting.com kan bewijzen dat de bekendmaking is aangekomen bij Klant. Niet-inhoudelijk wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.
 • 16.3 Indien Klant een wijziging niet wil accepteren, dient Klant dit binnen twee weken na bekendmaking Schriftelijk gemotiveerd mede te delen aan Cura-Hosting.com. Cura-Hosting.com kan daarop de wijziging heroverwegen. Indien Cura-Hosting.com daarop de wijziging niet intrekt, kan Klant tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.
 • 16.4 Bepalingen die op specifieke Diensten betrekking hebben, gaan als zij van toepassing zijn, voor boven algemene bepalingen die op alle diensten betrekking hebben. Nadere afspraken tussen Cura-Hosting.com en Klant prevaleren alleen dan boven deze Algemene Voorwaarden indien deze Schriftelijk zijn en indien dat uitdrukkelijk is bepaald, of onmiskenbaar de bedoeling van beide partijen was.

Artikel 17. Overige bepalingen

 • 17.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • 17.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Cura-Hosting.com gevestigd is.
 • 17.3 Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 • 17.4 Informatie en mededelingen, inclusief prijsaanduidingen, op de Cura-Hosting.com Website zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de Website en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.
 • 17.5 De logfiles en overige al dan niet elektronische administratie van Cura-Hosting.com vormen volledig bewijs van stellingen van Cura-Hosting.com en de door Cura-Hosting.com ontvangen of opgeslagen versie van enige (elektronische) communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Klant.
 • 17.6 Partijen stellen elkaar steeds onverwijld Schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer.
 • 17.7 Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze toestemming is echter niet nodig in geval van bedrijfsovername of overname van de meerderheid van de aandelen van de betreffende partij.

Artikel 18. Bijlage Gegevensverwerking

De namen en begrippen in deze Bijlage die met een hoofdletter worden geschreven, hebben de hiernavolgende betekenis:

 • 18.1 Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of een identificeerbare natuurlijk persoon;
 • 18.2 Verwerken: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd uitgevoerd, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op ander wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
 • 18.3 Privacywetgeving: alle toepasselijke wet- en regelgeving op de verwerking van persoonsgegevens – doch niet beperkt tot – de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 • 18.4 Datalek(ken): een inbreuk in verband met persoonsgegevens, oftewel iedere inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.
 • 18.5 Verwerkingsverantwoordelijke: Klant, zijnde de (rechts)persoon die (alleen of samen met anderen) het doel en de middelen voor de Verwerking van persoonsgegevens vaststelt en op basis van Privacywetgeving verplicht is de waarborgen te treffen die bij die Verwerking nodig zijn;
 • 18.6 Verwerker: Cura-Hosting.com, zijnde de (rechts)persoon die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt;
 • 18.7 Sub-verwerker: de (rechts)persoon die op zijn beurt ten behoeve van Cura-Hosting.com Persoonsgegevens verwerkt;
 • 18.9 Overeenkomst: de tussen Partijen gesloten Overeenkomst ter zake de dienstverlening van Cura-Hosting.com aan Klant, waarvan deze Bijlage een bijlage vormt;

Artikel 19 – Onderwerp

 • 19.1 Cura-Hosting.com zal bij of in verband met de uitvoering van haar Diensten Persoonsgegevens verwerken in opdracht van Klant.
 • 19.2 Op basis van Privacywetgeving wordt Klant in deze hoedanigheid aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke van de Verwerking van de Persoonsgegevens en Cura-Hosting.com als Verwerker. Deze Bijlage bevat de voorwaarden en condities van deze Verwerking van Persoonsgegevens door Cura-Hosting.com.

Artikel 20 – Verplichtingen Cura-Hosting.com

 • 20.1 Cura-Hosting.com verwerkt Persoonsgegevens uitsluitend voor zover nodig bij of in verband met de uitvoering van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst. De Verwerking van Persoonsgegevens door Cura-Hosting.com gebeurt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, conform Privacywetgeving en conform de (schriftelijke) instructies van Klant. Klant staat er voor in dat door haar gegeven instructies in overeenstemming zijn met Privacywetgeving.

Artikel 21 – Sub-verwerkers

 • 21.1 Cura-Hosting.com is gerechtigd om bij de Verwerking van de Persoonsgegevens Sub-verwerkers in te schakelen, mits Cura-Hosting.com ervoor zorg draagt dat in te schakelen Sub-verwerkers tenminste dezelfde verplichtingen op zich nemen als op Cura-Hosting.com rusten op basis van deze Bijlage.
 • 21.2 Cura-Hosting.com blijft in deze verhouding aanspreekpunt van Klant.

Artikel 22 – Doorgifte van Persoonsgegevens

 • 22.1 Cura-Hosting.com zal Persoonsgegevens slechts doorgeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en het voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze Bijlage en Privacywetgeving.
 • 22.2 Cura-Hosting.com zal Persoonsgegevens slechts doorgeven naar de Verenigde Staten op basis van een EU-modelcontract of aan bedrijven gecertificeerd door de US Department of Commerce op basis van het Privacy Shield.

Artikel 23 – Beveiliging

 • 23.1 Cura-Hosting.com zal zich inspannen voldoende passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de servers (hardware) en de daarop opgeslagen Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige Verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de Verwerking en de aard, omvang en context van de te beschermen Persoonsgegevens.
 • 23.2 Klant is zelf verantwoordelijk voor het treffen van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ten aanzien van de gebruikte software en applicaties.

Artikel 24 – Meldplicht

 • 24.1 Om Klant in staat te stellen aan de wettelijke Meldplicht Datalekken te voldoen, stelt Cura-Hosting.com Klant onverwijld nadat zij kennis heeft genomen van een Datalek, hiervan op de hoogte. Deze kennisgeving als omvat een omschrijving van:
  • het Datalek;
  • de aard van de inbreuk (o.a. kopiëren, veranderen, verwijderen, diefstal, onbekend);
  • wanneer het Datalek heeft plaatsgevonden;
  • de technische maatregelen die door Cura-Hosting.com zijn getroffen om de inbreuk te stoppen en toekomstige inbreuken te voorkomen.
 • 24.2 Cura-Hosting.com verstrekt op verzoek van Klant nadere informatie over het Datalek, voor zover noodzakelijk voor Klant om aan haar wettelijke verplichtingen inzake melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en Betrokkenen te voldoen.
 • 24.3 Cura-Hosting.com kan op basis van de Telecommunicatiewet de verplichting hebben om (beveiligings)incidenten en Datalekken zelfstandig te melden bij het Loket Meldplicht Telecomwet.

Artikel 25 – Rechten van Betrokkene(n)

 • 25.1 Rekening houdend met de aard van de verwerking, verleent Cura-Hosting.com Verwerkingsverantwoordelijke voor zover mogelijk, bijstand bij het vervullen van diens plicht om verzoeken om uitoefening van de in hoofdstuk III AVG vastgestelde rechten van de Betrokkene(n) te beantwoorden, door middel van passende technische en organisatorische maatregelen.
 • 25.2 Cura-Hosting.com stelt Klant onverwijld in kennis van een verzoek(en) van Betrokkenen direct gericht aan Cura-Hosting.com. Cura-Hosting.com zal erop toezien dat door haar ingeschakelde sub-Verwerkers niet zelfstandig reageren op verzoeken als bedoeld in artikel 25.1 van deze Verwerkersovereenkomst, tenzij hiertoe schriftelijk instructie is afgegeven.

Artikel 26 – Data protection impact assessement

 • 26.1 Cura-Hosting.com verleent Klant voor zover mogelijk bijstand bij het uitvoeren van een data protection impact assessement door het beschikbaar stellen van alle relevante informatie om het effect van de beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van Persoonsgegevens te kunnen beoordelen.

Artikel 27 – Audits

 • 27.1 Indien de door Cura-Hosting.com beschikbaar gestelde informatie en documentatie de naleving van deze Verwerkersovereenkomst door Cura-Hosting.com  onvoldoende aantonen, heeft klant het recht om een audit uit te (laten) voeren. De kosten van de audit worden door Klant gedragen.
 • 27.2 Een door Klant geïnitieerde audit vindt uiterlijk twee weken na voorafgaande aankondiging, voorzien van een omschrijving van de onderdelen waarop de audit ziet en het proces, eens per jaar plaats.
 • 27.3 Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, ter beschikking stellen. Partijen zullen de uitkomst van de audit in onderling overleg beoordelen.

Artikel 28 – Geheimhouding

 • 28.1 Cura-Hosting.com verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van deze Overeenkomst van alle Persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden.
 • 28.2 Cura-Hosting.com staat er voor in dat personen in dienst van of werkzaam voor Cura-Hosting.com en (mogelijk) toegang hebben tot Persoonsgegevens, gebonden zijn aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins verspreiden van Persoonsgegevens aan derden.
 • 28.3 Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.

Artikel 29 – Aansprakelijkheid

 • 29.1 Indien Cura-Hosting.com tekortschiet in de nakoming van de verplichting uit deze Verwerkersovereenkomst kan Klant Cura-Hosting.com in gebreke stellen. Ingebrekestelling geschiedt schriftelijk, waarbij aan Cura-Hosting.com een redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen.
 • 29.2 Cura-Hosting.com is aansprakelijk op grond van het bepaalde in artikel 82 AVG, voor schade of nadeel voortvloeiende uit het niet nakomen van deze Verwerkersovereenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag genoemd in artikel 10.4 van de Algemene Voorwaarden.
 • 29.3 Partijen vrijwaren elkaar over en weer voor alle aanspraken van derden (waaronder begrepen boetes van Autoriteiten) ter zake een handelen of nalaten in strijd met Privacywetgeving van de andere Partij.

Artikel 30 – Duur en beëindiging

30.1 De verplichtingen van Cura-Hosting.com uit hoofde van deze Bijlage duren ook ná beëindiging van de Overeenkomst onverminderd voort, indien en voor zover Cura-Hosting.com nog toegang heeft tot Persoonsgegevens.

30.2 Bij beëindiging van de Overeenkomst is Klant zelf verantwoordelijk voor het exporteren van persoonsgegevens. Dertig (30) dagen na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst zal Cura-Hosting.com de aanwezige data en Persoonsgegevens op haar servers en (back-up)systemen verwijderen.

30.3 Cura-Hosting.com kan afwijken voor zover ten aanzien van bepaalde Persoonsgegevens sprake is van een voor haar geldende wettelijke bewaartermijn (waaronder de Wet Bewaarplicht Telecommunicatiegegevens) of voor zover dat noodzakelijk is om tegenover Klant de nakoming van haar verbintenissen te bewijzen.